Privacyverklaring

Voor Kroeze Fiscaal is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Dit betekent dat persoonsgegevens zorgvuldig gebruikt en beveiligd worden. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. In deze verklaring kunt u nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

Doel van gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door Kroeze Fiscaal verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Kroeze Fiscaal , het voeren van correspondentie en het verstrekken van informatie in de vorm van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het leveren van advies- en uitvoeringswerkzaamheden op het gebied van belastingen en sociaal-juridische regelgeving.

De Wet financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren verplicht Inkomenshulp Kroeze om gedegen cliëntenonderzoek te verrichten. Dit houdt in dat Kroeze Fiscaal een wettelijke plicht heeft om dit cliëntenonderzoek te verrichten. Op basis van artikel 6 lid 1 onderdeel c AVG (en tot 25 mei 2018 artikel 8, onderdeel c Wbp) mag Kroeze Fiscaal persoonsgegevens in dit kader verwerken.

Kroeze Fiscaal kan als bewijs van de identificatieverplichting (reconstructieplicht) een kopie van het gecontroleerde identiteitsdocument vastleggen (artikel 33, lid 1, sub 1 Wwft) gedurende vijf jaar na beëindiging van de zakelijke relatie (artikel 33, lid 4 Wwft).

Website

Kroeze Fiscaal houdt algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

E-mail en nieuwsbrieven

E-mailadressen van klanten worden gebruikt om informatie te sturen over ontwikkelingen in het vakgebied en nieuwsbrieven, als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Toestemming voor het toesturen van deze informatie kunt u altijd weer intrekken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, of door te mailen naar info@kroezefiscaal.nl

Verstrekking aan derden

Verstrekte gegevens worden wel doorgegeven aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering  van de overeengekomen diensten. Wanneer wij gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de aan ons verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit verplicht is. Denk er hierbij bijvoorbeeld aan dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Let wel hier op: deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is door Kroeze Fiscaal niet te garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website.

Beveiliging

Kroeze Fiscaal beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data wilt u dan contact met ons opnemen?

Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via info@kroezefiscaal.nl) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet benaderd wenst te worden met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Kroeze Fiscaal worden aangepast. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.